New York, 1957. Photo by B. Anthony Stewart

New York, 1957. Photo by B. Anthony Stewart